Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Velletri, Italy

2764 km = 1718 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Velletri, Italy: basic facts and figures

Country: Italy
Velletri coordinates: 41°41′08″ N, 12°46′39″ E
Population: 48,443
Find out what time it is in Velletri right now
See the map of Velletri
Wikipedia article: Velletri