Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Budapest, Hungary

1960 km = 1218 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Budapest, Hungary: basic facts and figures

Country: Hungary
Budapest coordinates: 47°29′52″ N, 19°02′23″ E
Population: 1,741,041
Find out what time it is in Budapest right now
See the map of Budapest
Wikipedia article: Budapest