Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Dimla, Bangladesh

4901 km = 3045 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Dimla, Bangladesh: basic facts and figures

Country: Bangladesh
Dimla coordinates: 26°08′40″ N, 88°56′32″ E
Find out what time it is in Dimla right now
See the map of Dimla
Wikipedia article: Dimla