Time in North Korea


It is the current local time right now in Pyongyang, Hamhŭng, Namp’o, Hŭngnam, Kaesŏng and in all North Korea’s cities
North Korea’s time zone: KST or UTC+09:00
All North Korea’s territory belongs to the same time zone.

Current time by country

Daylight saving time (DST) changes in North Korea

No daylight saving time (DST) in North Korea.

Current time in North Korea’s neighbouring countries

North Korea

Full name: Democratic People's Republic of Korea
Continent: Asia
Region: Eastern Asia
Population: 22,912,177
Area: 120,540 km²
Capital: Pyongyang
Currency: Won (KPW)
Phone code: 850
Domain: .kp
Wikipedia article: North Korea

Current local time in North Korea’s cities

City Time City Time
Anak Musan-ŭp
Anbyŏn-ŭp Najin
Anju Namp’o
Aoji-ri Namyang-dong
Ayang-ni Nanam
Chaeryŏng-ŭp Ongjin
Changyŏn Onsŏng
Chasŏng P’yŏngsŏng
Chongjin Panghyŏn-dong
Chŏngju Pukchil-lodongjagu
Chunghwa Puryŏng
Haeju Pyŏksŏng-ŭp
Hamhŭng Pyongyang
Hau-ri Sakchu-ŭp
Hoemul-li Samho-rodongjagu
Hoeryŏng Sangsŏng-ni
Hoeyang Sariwŏn
Hongwŏn Sil-li
Hŭkkyo-ri Sinanju
Hŭngju-dong Sinmak
Hŭngnam Sinsang-ni
Hwangju-ŭp Sinŭiju
Hyesan-dong Sŏnbong
Hyesan-si Songnim
Iwŏn-ŭp Sunan
Kaesŏng Sŭngam-nodongjagu
Kangdong-ŭp Sŭngho 1-tong
Kanggye-si Sŭngjibaegam
Kapsan-ŭp T’ongch’ŏn-ŭp
Kilju Ŭijin-dong
Kimch’aek-si Ŭiju
Koksan Ungsang-nodongjagu
Komusan 1-tong Wŏnsan
Kosan Yŏmju-ŭp
Kowŏn-ŭp Yŏnan-ŭp
Kujang-ŭp Yŏngbyŏn
Kusŏng Yonggang-ŭp
Kwaksan Yŏnggwang-ŭp
Kyŏngsŏng Yuktae-dong
Kyŏngwŏn