Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Santa Margalida, Spain

3489 km = 2168 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Santa Margalida, Spain: basic facts and figures

Country: Spain
Santa Margalida coordinates: 39°42′05″ N, 3°06′07″ E
Population: 11,537
Find out what time it is in Santa Margalida right now
See the map of Santa Margalida
Wikipedia article: Santa Margalida