Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Chidambaram, India

5867 km = 3646 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Chidambaram, India: basic facts and figures

Country: India
Chidambaram coordinates: 11°23′56″ N, 79°41′28″ E
Population: 58,650
Find out what time it is in Chidambaram right now
See the map of Chidambaram
Wikipedia article: Chidambaram