Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Keshod, India

4457 km = 2769 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Keshod, India: basic facts and figures

Country: India
Keshod coordinates: 21°18′11″ N, 70°14′54″ E
Population: 68,518
Find out what time it is in Keshod right now
See the map of Keshod
Wikipedia article: Keshod