Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Vasco da Gama, India

5208 km = 3236 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Vasco da Gama, India: basic facts and figures

Country: India
Vasco da Gama coordinates: 15°23′45″ N, 73°48′56″ E
Population: 100,485
Find out what time it is in Vasco da Gama right now
See the map of Vasco da Gama
Wikipedia article: Vasco da Gama