Distance between Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia and Peshawar, Pakistan

3251 km = 2020 miles

Nizhny Novgorod, Russia: basic facts and figures

Country: Russia
Nizhny Novgorod coordinates: 56°19′43″ N, 44°00′07″ E
Population: 1,284,164
Find out what time it is in Nizhny Novgorod right now
See the map of Nizhny Novgorod
Wikipedia article: Nizhny Novgorod

Peshawar, Pakistan: basic facts and figures

Country: Pakistan
Peshawar coordinates: 34°00′28″ N, 71°34′42″ E
Population: 1,218,773
Find out what time it is in Peshawar right now
See the map of Peshawar
Wikipedia article: Peshawar